ความรู้01111

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดและงานระบบ ISO 17025:2017, ISO 9000:2015.

16

Aug 2019

0

ISO/IEC 17025-2017

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมารตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ...

14

Aug 2019

0

Height Gauge และการสอบเทียบ

เกจวัดความสูง (Height Gauge) เป็นเครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดขนาดของชิ้นงาน โดยขนาดของชิ้นงานที่วัดได้ ได้จากการใช้หน้าสั ...

31

Jul 2019

0

Micrometer และการสอบเทียบ

Micrometer คือเครื่องมือวัดขนาดภายนอกจากผิวหน้าด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งของชิ้นงานใด ๆ ซึ่งมีหลักการทำงานโดยมีด้านหน้าสัมผัสด้านห ...

26

Jul 2019

0

Vernier Caliper และการสอบเทียบ

Vernier Caliper คือ เครื่องวัดชนิดหนึ่งที่ใช้วัดความยาว โดยมีปากวัดสองด้าน การวัดขนาดของชิ้นงานทำได้โดยการเคลื่อนที่ปากวัดด้านหนึ่ ...

03

Feb 2019

0

อิมพิแดนซ์ และพื้นฐานการวัด

อิมพิแดนซ์เป็นพารามิเตอร์สําคัญที่ใช้แสดงคุณสมบัติของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบของวงจร และวัสดุที่ใช้ ในการทําเป็นส่วนประกอบ อิ ...